Salihli Gayrimenkul Hukuku

Salihli Gayrimenkul Hukuku Dava Vekilliği Hizmetleri

– Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları

– İmar uygulamalarına ilişkin olarak bedele dönüştürme davaları

– Tapu iptal ve tescil davaları

– Tapuda aile konutu şerhi konulması ve aile konutu şerhinin kaldırılması davaları

– Müdahalenin men-i (el atmanın önlenmesi) davaları

– Muvazaalı (hileli) tapu devri işlemlerinin iptali davaları

– İrtifak haklarının (geçit, intifa vs.) kurulmasına ilişkin davalar

– Ortaklığın giderilmesi (izale-i şuyu) davaları

– İpotek davaları

– Tasarrufun iptali davaları

– Şufa (önalım) davaları

– Tapu kayıt hatalarının düzeltilmesi